รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประ่กอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านกาเยาะมาตี (211574)  งบประมาณ 400,000.00 บาท เบิกจ่าย 399,895.41 บาท คงเหลือ 104.59 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 รร.บ้านกาเยาะมาตี 399,895.41 8  พ.ค. 2566
2 ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน 399,895.41 8  พ.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved