รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประ่กอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านลุโบะดาโต๊ะ (211572)  งบประมาณ 700,000.00 บาท เบิกจ่าย 700,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 รร.บ้านลุโบะดาโต๊ะ 700,000.00 20  มี.ค. 2566
2 ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน 700,000.00 16  พ.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved