รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ครุภัณฑ์งานอาชีพ ระดับประถมศึกษา แบบ 3 จำนวน 1 ชุด โรงเรียนบ้านยะบะ (อุปการวิทยา) (110692)  งบประมาณ 140,000.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 140,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved