รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ระดับก่อนประถมศึกษา แบบ 3 จำนวน 1 ชุด โรงเรียนเมืองนราธิวาส (110687)  งบประมาณ 100,000.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 100,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved