รายการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่น
 กลับ   โรงอาหาร 84 ที่นั่ง บ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์ (งบลงทุน)  งบประมาณ 552,000.00 บาท เบิกจ่าย 552,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าก่อสร้างโรงอาหาร งวด3 276,000.00 1  มี.ค. 2565
2 ค่าก่อสร้างโรงอาหาร งวดสุดท้าย 276,000.00 27  ก.ย. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved