รายการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่น
 กลับ   ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม กว้าง 6 เมตร บ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์ (งบลงทุน)  งบประมาณ 117,100.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 117,100.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved