รายการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่น
 กลับ   ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ร.ร.บ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์ (งบลงทุน)  งบประมาณ 323,600.00 บาท เบิกจ่าย 323,600.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน 323,600.00 1  มี.ค. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved