รายการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่น
 กลับ   ครุภัณฑ์สำนักงาน 13 รายการ (งบลงทุน)  งบประมาณ 340,060.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 340,060.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved