รายการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่น
 กลับ   ครุภัณฑ์สำนักงาน 13 รายการ (งบลงทุน)  งบประมาณ 340,060.00 บาท เบิกจ่าย 340,060.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าซื้อครุภัณฑ์ 13 รายการ 340,060.00 10  ก.พ. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved