รายการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่น
 กลับ   ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก ผอ./รอง ผอ. สพป. (งบลงทุน)  งบประมาณ 663,400.00 บาท เบิกจ่าย 663,400.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าซ่อมแซมบ้านพัก 663,400.00 7  ม.ค. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved