รายการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่น
 กลับ   ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน : IC4 (โรงเรียน 4 โรง) (งบลงทุน)  งบประมาณ 1,673,200.00 บาท เบิกจ่าย 1,673,200.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 จำนวน 4 โรง 1,673,200.00 20  ธ.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved