รายการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่น
 กลับ   สื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาและการสื่อสาร PO 7016999811 (350,000)  งบประมาณ 200,000.00 บาท เบิกจ่าย 200,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าซื้อสื่อ 200,000.00 2  พ.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved