รายการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่น
 กลับ   สื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาระดับปฐมวัย PO 7016964865 (487,565)  งบประมาณ 2,311.44 บาท เบิกจ่าย 2,311.44 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าซื้อสื่อ 2,311.44 12  ต.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved