รายการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่น
 กลับ   วัสดุสำนักงาน PO 7016994931 (101,210)  งบประมาณ 101,210.00 บาท เบิกจ่าย 101,210.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าซื้อหมึกเครื่องปริ๊นเตอร์ 101,210.00 2  ธ.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved