รายการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่น
 กลับ   สื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน PO 7016947747 (350,000)  งบประมาณ 350,000.00 บาท เบิกจ่าย 350,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าซื้อสื่อ 350,000.00 12  ต.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved