รายการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่น
 กลับ   วัสดุสำนักงาน PO 7016965728 (150,760)  งบประมาณ 50,166.72 บาท เบิกจ่าย 50,166.72 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน(วัสดุคงคลัง) 50,166.72 5  พ.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved