รายการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่น
 กลับ   สื่อส่่งเสริมนิสัยรักการอ่านสำหรับห้องสมุดโรงเรียน PO 7016965706 (362,435)  งบประมาณ 301,484.56 บาท เบิกจ่าย 301,484.56 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าซื้อสื่อ 301,484.56 5  พ.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved