รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระยะเวลา 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566)  งบประมาณ 1,041,480.00 บาท เบิกจ่าย 1,041,480.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนต.ค.65 165,000.00 17  พ.ย. 2565
2 ประกันสังคมเดือนต.ค.65 4,950.00 17  พ.ย. 2565
3 เดือนพ.ย.65 165,000.00 17  พ.ย. 2565
4 ประกันสังคมเดือนพ.ย.65 4,950.00 17  พ.ย. 2565
5 เดือนธ.ค.65 165,000.00 8  ธ.ค. 2565
6 ประกันสังคมเดือนธ.ค.65 4,950.00 8  ธ.ค. 2565
7 รับคืนเงินเดือนธ.ค.65(นส.นิฟีร์ยัล สะมาแอ) -11,612.90 29  ธ.ค. 2565
8 รับคืนเงินประกันสังคมเดือนธ.ค.65(นส.นิฟีร์ยัล สะมาแอ) -348.00 29  ธ.ค. 2565
9 เดือนม.ค.66 150,000.00 10  ม.ค. 2566
10 ประกันสังคมเดือนม.ค.66 7,500.00 10  ม.ค. 2566
11 เดือนก.พ.66 150,000.00 14  ก.พ. 2566
12 ประกันสังคมเดือนก.พ.66 7,500.00 14  ก.พ. 2566
13 เดือนมี.ค.66 150,000.00 15  มี.ค. 2566
14 ประกันสังคมเดือนมี.ค.66 7,500.00 15  มี.ค. 2566
15 เดือนเม.ย.66(บางส่วน) 71,090.90 11  เม.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved