รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระยะเวลา 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566)  งบประมาณ 1,041,480.00 บาท เบิกจ่าย 509,850.00 บาท คงเหลือ 531,630.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนต.ค.65 165,000.00 17  พ.ย. 2565
2 ประกันสังคมเดือนต.ค.65 4,950.00 17  พ.ย. 2565
3 เดือนพ.ย.65 165,000.00 17  พ.ย. 2565
4 ประกันสังคมเดือนพ.ย.65 4,950.00 17  พ.ย. 2565
5 เดือนธ.ค.65 165,000.00 8  ธ.ค. 2565
6 ประกันสังคมเดือนธ.ค.65 4,950.00 8  ธ.ค. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved