รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างสำหรับการปฏิบัติงานของพี่เลี้ยงเด็กพิการ ระยะเวลา 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566)  งบประมาณ 1,961,280.00 บาท เบิกจ่าย 822,870.00 บาท คงเหลือ 1,138,410.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนต.ค.65 243,000.00 17  พ.ย. 2565
2 ประกันสังคมเดือนต.ค.65 7,290.00 17  พ.ย. 2565
3 เดือนพ.ย.65 243,000.00 17  พ.ย. 2565
4 ประกันสังคมเดือนพ.ย.65 7,290.00 17  พ.ย. 2565
5 ค่าจ้างเหมาเดือนต.ค.65(จ้างใหม่) 36,000.00 17  พ.ย. 2565
6 ค่าจ้างเหมาเดือนพ.ย.65(จ้างใหม่) 36,000.00 1  ธ.ค. 2565
7 เดือนธ.ค.65 243,000.00 8  ธ.ค. 2565
8 ประกันสังคมเดือนธ.ค.65 7,290.00 8  ธ.ค. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved