รายการเบิกจ่าย
 กลับ   เงินสมทบเพิ่มพิเศษค่าจ้างผู้ปฏิบัติานให้ราชการสำรหับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม)  งบประมาณ 25,785.00 บาท เบิกจ่าย 25,785.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ประกันสังคมเดือนธ.ค.65(ครูขั้นวิกฤต)(บางส่วน) 1,800.00 8  ธ.ค. 2565
2 เดือนมี.ค.66(ครูขั้นวิกฤติ)(บางส่วน) 17,985.00 15  มี.ค. 2566
3 ประกันสังคมเดือนมี.ค.66(ครูขั้นวิกฤต) 6,000.00 15  มี.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved