รายการเบิกจ่าย
 กลับ   เงินสมทบเพิ่มพิเศษค่าจ้างผู้ปฏิบัติานให้ราชการสำรหับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม)  งบประมาณ 25,785.00 บาท เบิกจ่าย 1,800.00 บาท คงเหลือ 23,985.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ประกันสังคมเดือนธ.ค.65(ครูขั้นวิกฤต)(บางส่วน) 1,800.00 8  ธ.ค. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved