รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนวิทยากรหรือครูผู้สอนอิสลามศึกษาในโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ตุลาคม - ธันวาคม 2565)  งบประมาณ 5,985,000.00 บาท เบิกจ่าย 3,972,500.00 บาท คงเหลือ 2,012,500.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนต.ค.65 1,995,000.00 1  พ.ย. 2565
2 เดือนพ.ย.65 1,978,500.00 1  ธ.ค. 2565
3 รับคืนเงินเดือนพ.ย.65(นายซูไฮมี เจ๊ะอุเซ็ง) -1,000.00 2  ธ.ค. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved