รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง ค่าจ้าง 9,000 บาท (75 อัตรา) ครั้งที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565  งบประมาณ 2,025,000.00 บาท เบิกจ่าย 1,332,000.00 บาท คงเหลือ 693,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนต.ค.65 666,000.00 1  พ.ย. 2565
2 เดือนพ.ย.65 666,000.00 1  ธ.ค. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved