รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ "งานวันลองกอง" ในงานของดีเมืองนรา ร.ร.บ้านปลักปลา  งบประมาณ 10,000.00 บาท เบิกจ่าย 9,609.00 บาท คงเหลือ 391.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ลูกหนี้เงินยืม-นายสายันห์ ขานโบราณ บย.58/66 9,600.00 13  ก.ย. 2566
2 ค่าจ้างทำป้ายไวนิล-รร.ไทยรัฐวิทยา10 9.00 21  ก.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved