รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ "งานวันลองกอง" ในงานของดีเมืองนรา ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 10 (บ้านใหม่)  งบประมาณ 150,000.00 บาท เบิกจ่าย 150,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ลูกหนี้เงินยืม-นายอุสมัน สะมะแอ บย.57/66 128,250.00 13  ก.ย. 2566
2 ค่าจ้างทำป้ายไวนิล 21,750.00 21  ก.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved