รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2565  งบประมาณ 5,000.00 บาท เบิกจ่าย 4,200.00 บาท คงเหลือ 800.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ-นส.ดรณี จันทร์แก้ว 4,200.00 20  ก.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved