รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต "เด็กปฐมวัย" สำหรับโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ร.ร.อนุบาลนราธิวาส  งบประมาณ 20,000.00 บาท เบิกจ่าย 5,000.00 บาท คงเหลือ 15,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าซื้อวัสดุ 5,000.00 21  ก.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved