รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างสำหรับการปฏิบัติงานของพี่เลี้ยงเด็กพิการ ครั้งที่ 3 ระยะเวลา 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 2566)  งบประมาณ 794,322.00 บาท เบิกจ่าย 629,799.68 บาท คงเหลือ 164,522.32 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนก.ค.66(บางส่วน) 39,240.00 3  ส.ค. 2566
2 เดือนส.ค.66 243,000.00 15  ส.ค. 2566
3 ประกันสังคมเดือนส.ค.66 12,150.00 15  ส.ค. 2566
4 เดือนส.ค.66(จ้างใหม่) 45,000.00 1  ก.ย. 2566
5 เดือนก.ย.66 234,000.00 10  ก.ย. 2566
6 ประกันสังคมเดือนก.ย.66 11,700.00 10  ก.ย. 2566
7 เดือนก.ย.66(จ้างใหม่) 45,000.00 14  ก.ย. 2566
8 รับคืนเงินเดือนส.ค.66(นส.นูรีดา มามุ) -290.32 18  ก.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved