รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง ค่าจ้าง 15,000 บาท (62 อัตรา) ครั้งที่ 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566  งบประมาณ 2,906,450.00 บาท เบิกจ่าย 2,868,445.71 บาท คงเหลือ 38,004.29 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนก.ค.66(บางส่วน) 869,110.25 25  ก.ค. 2566
2 ประกันสังคมเดือนก.ค.66 45,629.00 25  ก.ค. 2566
3 เดือนก.ค.66(จ้างใหม่ 1 ราย) 9,000.00 3  ส.ค. 2566
4 เดือนส.ค.66 915,000.00 15  ส.ค. 2566
5 ประกันสังคมเดือนส.ค.66 45,750.00 15  ส.ค. 2566
6 เดือนส.ค.66(จ้างใหม่) 9,000.00 1  ก.ย. 2566
7 เดือนก.ย.66 915,000.00 10  ก.ย. 2566
8 ประกันสังคมเดือนก.ย.66 45,750.00 10  ก.ย. 2566
9 เดือนก.ย.66(จ้างใหม่) 9,000.00 14  ก.ย. 2566
10 เดือนก.ย.66(ธุรการ 9,000) 5,206.46 14  ก.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved