รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ขาดแคน (4 อัตรา) ครั้งที่ 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566   งบประมาณ 113,400.00 บาท เบิกจ่าย 113,400.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนก.ค.66 36,000.00 25  ก.ค. 2566
2 ประกันสังคมเดือนก.ค.66 1,800.00 25  ก.ค. 2566
3 เดือนส.ค.66 36,000.00 15  ส.ค. 2566
4 ประกันสังคมเดือนส.ค.66 1,800.00 15  ส.ค. 2566
5 เดือนก.ย.66 36,000.00 10  ก.ย. 2566
6 ประกันสังคมเดือนก.ย.66 1,800.00 10  ก.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved