รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนพิเศษค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 2566 กลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ  งบประมาณ 2,313,064.00 บาท เบิกจ่าย 2,271,692.73 บาท คงเหลือ 41,371.27 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนก.ค.66(บางส่วน) 355,160.53 25  ก.ค. 2566
2 เดือนก.ค.66(พี่เลี้ยงเด็กพิการ) 67,500.00 26  ก.ค. 2566
3 เดือนก.ค.66(วิทยากรอิสลามแบบเข้ม) 330,645.16 3  ส.ค. 2566
4 เดือนส.ค.66 442,500.00 15  ส.ค. 2566
5 เดือนส.ค.66(วิทยากรอิสลามแบบเข้ม) 331,612.89 1  ก.ย. 2566
6 รับคืนเงินเดือนส.ค.66(นส.ฮายานา ยาติกุล) -80.65 1  ก.ย. 2566
7 รับคืนเงินอิสลามแบบเข้มเดือนส.ค.66(จำนวน 5 ราย) -403.25 6  ก.ย. 2566
8 เดือนก.ย.66 432,500.00 10  ก.ย. 2566
9 เดือนก.ย.66(วิทยากรอิสลามแบบเข้ม) 312,500.00 14  ก.ย. 2566
10 รับคืนเงินพี่เลี้ยงเด็กพิการเดือนส.ค.66(นส.นูรีดา มามุ) -80.65 18  ก.ย. 2566
11 รับคืนเงินครูวิทย์คณิตเดือนส.ค.66(2 ราย) -161.30 18  ก.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved