รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระยะเวลา 2 เดือน (เดือนสิงหาคม 2566 - เดือนกันยายน 2566)  งบประมาณ 315,600.00 บาท เบิกจ่าย 210,241.36 บาท คงเหลือ 105,358.64 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนส.ค.66(บางส่วน) 77,709.10 15  ส.ค. 2566
2 ประกันสังคมเดือนส.ค.66 7,500.00 15  ส.ค. 2566
3 เดือนก.ย.66 120,000.00 10  ก.ย. 2566
4 ประกันสังคมเดือนก.ย.66 6,000.00 10  ก.ย. 2566
5 รับคืนเงินเดือนส.ค.66(2 ราย) -967.74 18  ก.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved