รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 3 ระยะเวลา 3 เดือน (กรกฎาคม - กันยายน 2566)  งบประมาณ 102,000.00 บาท เบิกจ่าย 89,953.48 บาท คงเหลือ 12,046.52 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนก.ค.66 21,953.48 7  ส.ค. 2566
2 เดือนส.ค.66 34,000.00 1  ก.ย. 2566
3 เดือนก.ย.66 34,000.00 20  ก.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved