รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนให้กับบุคลากรจ้างเหมาบริการแบบไม่ผูกพันสำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรกฎาคม - กันยายน 2566) ร.ร. ชุมชนบ้านซากอ  งบประมาณ 135,000.00 บาท เบิกจ่าย 125,016.13 บาท คงเหลือ 9,983.87 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนก.ค.66 45,000.00 28  ส.ค. 2566
2 เดือนส.ค.66 44,516.13 4  ก.ย. 2566
3 เดือนก.ย.66 18,500.00 19  ก.ย. 2566
4 เดือนก.ย.66 11,500.00 19  ก.ย. 2566
5 เดือนก.ย.66 5,500.00 19  ก.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved