รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนให้กับบุคลากรจ้างเหมาบริการแบบไม่ผูกพันสำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พฤษภาคม - มิถุนายน 2566) ร.ร.บ้านเขาตันหยง มิตรภาพที่ 153  งบประมาณ 90,000.00 บาท เบิกจ่าย 82,500.00 บาท คงเหลือ 7,500.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนพ.ค.66 45,000.00 3  ส.ค. 2566
2 เดือนมิ.ย.66 30,000.00 3  ส.ค. 2566
3 เดือนมิ.ย.66 7,500.00 3  ส.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved