รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินงานโครงการการป้องกันและลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โครงการพาน้องกลับมาเรียน)  งบประมาณ 12,000.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 12,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved