รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2566  งบประมาณ 2,314,950.00 บาท เบิกจ่าย 2,314,950.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนม.ค.66(บางส่วน) 427,446.24 21  ก.พ. 2566
2 เดือนก.พ.66 445,000.00 21  ก.พ. 2566
3 เดือนม.ค.66(อิสลามแบบเข้ม) 332,500.00 1  มี.ค. 2566
4 เดือนก.พ.66(อิสลามแบบเข้ม) 332,500.00 1  มี.ค. 2566
5 เดือนมี.ค.66 445,000.00 15  มี.ค. 2566
6 เดือนมี.ค.66(อิสลามแบบเข้ม) 332,500.00 3  เม.ย. 2566
7 เดือนเม.ย.66(บางส่วน) 3.76 12  พ.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved