รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการฝึก่อบรมเนื้อหาระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ให้กับโรงเรียนในโครงการฯ และการประเมินเพื่อรับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา  งบประมาณ 15,000.00 บาท เบิกจ่าย 10,300.00 บาท คงเหลือ 4,700.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ลูกหนี้เงินยืม-นส.แวปาตีเม๊าะ หามะ บย.15/66 9,880.00 15  มี.ค. 2566
2 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.แวปาตีเมาะ หามะ 420.00 21  มี.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved