รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนให้กับบุคลากรจ้างเหมาบริการแบบไม่ผูกพันสำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ (มกราคม - เมษายน 2566) ร.ร.ชุมชนบ้านซากอ  งบประมาณ 180,000.00 บาท เบิกจ่าย 180,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนม.ค.66 45,000.00 14  ก.พ. 2566
2 เดือนก.พ.66 45,000.00 8  มี.ค. 2566
3 เดือนมี.ค.66 45,000.00 4  เม.ย. 2566
4 เดือนเม.ย.66 45,000.00 11  พ.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved