รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง ค่าจ้าง 15,000 บาท (64 อัตรา) ครั้งที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565  งบประมาณ 2,952,000.00 บาท เบิกจ่าย 2,952,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนต.ค.65 945,000.00 26  ต.ค. 2565
2 ประกันสังคมเดือนต.ค.65 28,350.00 26  ต.ค. 2565
3 เดือนพ.ย.65 932,500.00 14  พ.ย. 2565
4 ประกันสังคมเดือนพ.ย.65 27,975.00 14  พ.ย. 2565
5 เดือนธ.ค.65 930,000.00 8  ธ.ค. 2565
6 ประกันสังคมเดือนธ.ค.65 27,900.00 8  ธ.ค. 2565
7 เดือนก.พ.66(บางส่วน) 60,275.00 14  ก.พ. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved