รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2565  งบประมาณ 5,200.00 บาท เบิกจ่าย 5,160.00 บาท คงเหลือ 40.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าเบี้ยเลี้ยง-นส.สุดา แมเร๊าะ 5,160.00 10  พ.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved