รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื่้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมริเ  งบประมาณ 11,600.00 บาท เบิกจ่าย 8,144.00 บาท คงเหลือ 3,456.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นส.วิลาสินี พรหมเจียม 8,144.00 11  เม.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved