รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  งบประมาณ 60,000.00 บาท เบิกจ่าย 25,500.00 บาท คงเหลือ 34,500.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ลูกหนี้เงินยืม-นายนิอับดุลรอมัน มุหะ บย.18/66 25,500.00 21  เม.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved