รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ กำกับ ติดตามแบบบูรณาการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการโรงเรียนสุจริต  งบประมาณ 10,000.00 บาท เบิกจ่าย 10,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นส.อรสุธี คงมา 10,000.00 20  มี.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved