รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเ  งบประมาณ 6,500.00 บาท เบิกจ่าย 6,468.00 บาท คงเหลือ 32.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นส.อรสุธี คงมา 6,468.00 23  ก.พ. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved