รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าพาหนะในการเดินทางให้กับผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับภูมิภาค ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2566 ณ  งบประมาณ 1,000.00 บาท เบิกจ่าย 760.00 บาท คงเหลือ 240.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นส.เรวดี เสนแก้ว 760.00 21  ก.พ. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved