รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงานและการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1  งบประมาณ 3,000,000.00 บาท เบิกจ่าย 421,271.50 บาท คงเหลือ 2,578,728.50 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าน้ำประปาเดือนต.ค.65 7,006.36 1  พ.ย. 2565
2 ค่าไฟฟ้าเดือนต.ค.65 69,813.56 1  พ.ย. 2565
3 ค่าโทรศัพท์มือถือผอ.เดือนก.ย.65 1,285.07 1  พ.ย. 2565
4 ค่าโทรศัพท์ TOT เดือนก.ย.65 852.79 1  พ.ย. 2565
5 ค่าโทรศัพท์ CAT เดือนก.ย.65 4,188.66 3  พ.ย. 2565
6 ค่าไปรษณีย์เดือนต.ค.65 5,198.00 3  พ.ย. 2565
7 ค่าจ้างทำพานดอกไม้สดวันที่ 13,23 ต.ค.65 4,000.00 3  พ.ย. 2565
8 ค่าจ้างซ่อมปะรั่วล้อยางทะเบียน กค 606 นธ 200.00 3  พ.ย. 2565
9 ค่าขยะมูลฝอยเดือนต.ค.65 500.00 7  พ.ย. 2565
10 ลูกหนี้เงินยืม-นส.นภาพร ไชยณรงค์ บย.1/66 6,800.00 8  พ.ย. 2565
11 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.นภาพร ไชยณรงค์ 525.00 9  พ.ย. 2565
12 ค่าจ้างถ่ายเอกสารเดือนต.ค.65 10,808.00 10  พ.ย. 2565
13 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงวันที่ 1-15 ต.ค.65 2,728.11 10  พ.ย. 2565
14 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงวันที่ 16-31 ต.ค.65 4,770.13 10  พ.ย. 2565
15 ค่าเช่าพื้นที่ SSD Webhosting โดเมน narathiwat1.go.th 5,955.00 11  พ.ย. 2565
16 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.วิลาสินี พรหมเจียม 560.00 11  พ.ย. 2565
17 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.วิลาสินี พรหมเจียม 595.00 11  พ.ย. 2565
18 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.วิลาสินี พรหมเจียม 595.00 11  พ.ย. 2565
19 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.นภาพร ไชยณรงค์(ชดใช้เงินทดรอง) 6,630.00 11  พ.ย. 2565
20 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์(ชดใช้เงินทดรอง) 8,930.00 11  พ.ย. 2565
21 ค่าจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทะเบียน นข 1237 นธ 8,932.68 14  พ.ย. 2565
22 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.วิลาสินี พรหมเจียม 560.00 15  พ.ย. 2565
23 ค่าน้ำดื่มเดือนต.ค.65 1,185.00 16  พ.ย. 2565
24 ค่าจ้างทำพานพุ่มดอกไม้สดวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 800.00 16  พ.ย. 2565
25 ลูกหนี้เงินยืม-นางเรวดี รัตนะมาลา บย.2/66 35,520.00 17  พ.ย. 2565
26 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นส.นภาพร ไชยณรงค์ 1,752.00 18  พ.ย. 2565
27 ลูกหนี้เงินยืม-นส.อรทิพย์ ชูขาว บย.3/66 14,270.00 18  พ.ย. 2565
28 ค่าจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทะเบียน กค 2179 นธ 4,250.04 21  พ.ย. 2565
29 ลูกหนี้เงินยืม-นส.วันทนีย์ บำรุงชาติ บย.4/66(โครงการจัดงานวันสำคัญทางลูกเสือ) 19,500.00 22  พ.ย. 2565
30 ค่าโทรศัพท์ CAT เดือนต.ค.65 4,171.37 23  พ.ย. 2565
31 ค่าโทรศัพท์มือถือผอ.เดือนต.ค.65 1,282.93 23  พ.ย. 2565
32 ลูกหนี้เงินยืม-นางนิภา ศรีสุวรรณวิเชียร บย.5/66 5,705.00 23  พ.ย. 2565
33 ค่าจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทะเบียน กข 9409 นธ 5,436.71 24  พ.ย. 2565
34 ค่าจ้างเปลี่ยนอะไหล่และเติมน้ำยาแอร์ทะเบียน กข 7929 นธ 1,350.00 24  พ.ย. 2565
35 ค่าจ้างเปลี่ยนสายพานไทมิ่งและถ่ายน้ำมันเครื่องทะเบียน กค 604 นธ 10,092.24 24  พ.ย. 2565
36 ค่าจ้างบริการตั้งศูนย์ถ่วงล้อและสลับยางทะเบียน กค 2179 นธ 350.00 24  พ.ย. 2565
37 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงวันที่ 1-15 พ.ย.65 17,573.28 24  พ.ย. 2565
38 ค่าจ้างทำตรายางงานธุรการกลุ่มอำนวยการ 3,940.00 24  พ.ย. 2565
39 ค่าจ้างทำสติ๊กเกอร์ติดบอร์ดซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ 6,908.00 1  ธ.ค. 2565
40 ค่าจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอะไหล่ทะเบียน กง 8210 นธ 5,537.25 1  ธ.ค. 2565
41 ค่าจ้างทำป้ายไวนิล(โครงการจัดงานวันสำคัญทางลูกเสือ) 2,000.00 1  ธ.ค. 2565
42 ค่าจ้างทำป้ายไวนิล(โครงการจัดงานวันสำคัญทางลูกเสือ) 1,500.00 1  ธ.ค. 2565
43 ค่าจ้างทำพวงมาลาและมาลัยข้อพระกร(โครงการจัดงานวันสำคัญทางลูกเสือ) 5,000.00 1  ธ.ค. 2565
44 ค่าน้ำประปาเดือนพ.ย.65 6,472.11 1  ธ.ค. 2565
45 ค่าโทรศัพท์ TOT เดือนต.ค.65 854.93 1  ธ.ค. 2565
46 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-ว่าที่ ร.ต.กัชชลา พรุเพ็ชรแก้ว 525.00 1  ธ.ค. 2565
47 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.โนรี อีซอ 6,125.00 1  ธ.ค. 2565
48 รับคืนเงินลูกหนี้เงินยืม-นส.นภาพร ไชยณรงค์ บย.1/66 -680.00 1  ธ.ค. 2565
49 ค่าจ้างทำพวงมาลาวันสมเด็จพระธีรราชเจ้า 1,500.00 2  ธ.ค. 2565
50 ค่าไปรษณีย์เดือนพ.ย.65 11,265.00 6  ธ.ค. 2565
51 ค่าจ้างถ่ายเอกสารเดือนพ.ย.65 7,499.00 7  ธ.ค. 2565
52 ค่าจ้างทำพานพุ่มดอกไม้สดวันพ่อแห่งชาติ 800.00 7  ธ.ค. 2565
53 ค่าจ้างเปลี่ยนอะไหล่ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงทะเบียน กข 9409 นธ 3,916.20 8  ธ.ค. 2565
54 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงวันที่ 16-30 พ.ย.65 11,904.48 8  ธ.ค. 2565
55 ค่าไฟฟ้าเดือนพ.ย.65 71,532.60 8  ธ.ค. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved