รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กรศึกษาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 18 - 20 กันยายน 2566 ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี  งบประมาณ 25,800.00 บาท เบิกจ่าย 25,800.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นายสราวุธ ยอดรักษ์(บางส่วน) 25,800.00 28  ก.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved