รายการเบิกจ่าย
 กลับ   เหลือจ่าย (มติประชุมวันที่ 8 กันยายน 2566) วัสดุสำนักงาน  งบประมาณ 17,128.00 บาท เบิกจ่าย 17,128.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าซื้อหมึกปริ๊นเตอร์ 17,128.00 29  ก.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved