รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าพาหนะและค่าเบี้ยเลี้ยงของผู้เข้ารวมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  งบประมาณ 6,500.00 บาท เบิกจ่าย 6,500.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ลูกหนี้เงินยืม-นส.วิจิตรพร แก้วพรหมลัด บย.54/66(บางส่วน) 6,500.00 6  ก.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved