รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 7-12 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมลากูน่า จังหวัดสงขลา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 10 (บ้านใหม่)  งบประมาณ 1,500.00 บาท เบิกจ่าย 1,500.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นายอุสมัน สะมะแอ 1,500.00 6  ก.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved