รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงานและการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 4  งบประมาณ 91,578.32 บาท เบิกจ่าย 91,578.32 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ลูกหนี้เงินยืม-นายสุวัฒน์ชัย แจวิจารณ์ บย.50/66 8,660.00 4  ก.ย. 2566
2 ลูกหนี้เงินยืม-นางซูไรดา กะนา บย.51/66 10,160.00 4  ก.ย. 2566
3 ลูกหนี้เงินยืม-นส.ทองกร เตชปัญโย บย.52/66 9,345.00 4  ก.ย. 2566
4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นางเรวดี รัตนะมาลา(บางส่วน) 713.40 5  ก.ย. 2566
5 ลูกหนี้เงินยืม-นส.วิจิตรพร แก้วพรหมลัด บย.54/66(บางส่วน) 940.00 6  ก.ย. 2566
6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นายอานัซ ทานนุสรณ์(บางส่วน) 181.60 10  ก.ย. 2566
7 ค่าจ้างทำป้ายไวนิลพร้อมขาตั้ง Roll up 7,260.00 13  ก.ย. 2566
8 รับคืนเงินลูกหนี้-นางซูไรดา กะนา บย.51/66 -3,200.00 13  ก.ย. 2566
9 ค่าจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนหัวฉีดทะเบียน กค 2179 นธ(บ่างส่วน) 13,974.00 20  ก.ย. 2566
10 รับคืนเงินลูกหนี้-นายสุวัฒน์ชัย แจวิจารณ์ บย.50/66 -1,200.00 18  ก.ย. 2566
11 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นส.สมฤดี อยู่ดี(บางส่วน) 3,305.00 27  ก.ย. 2566
12 ค่าไฟฟ้าเดือนก.ย.66(บางส่วน) 31,345.31 28  ก.ย. 2566
13 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงวันที่ 16-30 ก.ย.66(บางส่วน) 10,094.01 28  ก.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved